• Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 17
 • Ảnh 18
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 19
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 3
 • Ảnh 2
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 13
 • Ảnh 23
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 7
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 11
 • Ảnh 6
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 9
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 11
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 10
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 14
 • Ảnh 21
 • Ảnh 12
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 1
 • Ảnh 22
 • Ảnh 20
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 8
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 15
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 16
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 5
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Dự án đã kết thúc

Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam (DPFES)”

15/07/2015
Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam (DPFES)” được phê duyệt theo Quyết định phê duyệt số 77/QĐ-BNN-HTQT, ngày 13/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với nguồn tài trợ của TFF là 210.000 EUR và vốn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam là 21.000 EUR, trong thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2015, Quỹ Bảo vệ và Phát triển Việt Nam (VNFF) với sự phối hợp của đơn vị tư vấn là Viện Sinh thái rừng và môi trường đã tiến hành thực hiện dự án tại hầu hết các tỉnh, thành phố có Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trên toàn quốc.
Mục tiêu chung

Tạo lập cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR nhằm tích hợp vào hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp (FORMIS); đồng thời nâng cao năng lực thu thập, phân tích, xử lý thông tin nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam. 

Các mục tiêu cụ thể 

(i) Tạo lập được cơ sở dữ liệu về chi trả DVMTR đủ để đảm bảo phục vụ cho việc tích hợp vào hệ thống FORMIS;
(ii) Thiết lập được hệ thống quản trị thông tin bao gồm cả chế độ cập nhật, quản lý, sử dụng, kết nối và chia sẻ  dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR tích hợp vào hệ thống FORMIS;
(iii) Tăng cường năng lực thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin về chi trả DVMTR cho các cán bộ hoạch định và thực thi chính sách các cấp, đặc biệt là các cán bộ của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trung ương và địa phương.

Các nhóm hoạt động chính đã được thực hiện

1. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất về cấu trúc hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR;
2. Thu thập và tạo lập Bộ dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR nhằm chuyển giao, phục vụ cho việc tích hợp vào hệ thống FORMIS;
3. Xây dựng Quy chế và Sổ tay hướng dẫn thu thập, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin về chi trả DVMTR sau khi tích hợp vào hệ thống FORMIS;
4. Tổ chức các khóa đào tạo chuyển giao kỹ thuật, tăng cường năng lực cho các cán bộ các cấp trong việc thực hành thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin về chi trả DVMTR.
Dù thời gian hoạt động ngắn, dự án đã đạt được các kết quả đầu ra bao gồm: Báo cáo nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và các khuyến nghị, đề xuất hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR; Báo cáo thu thập và tạo lập Cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR nhằm chuyển giao, phục vụ cho việc tích hợp vào hệ thống FORMIS; Sổ tay thu thập, cập nhật, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu DVMTR; Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, sử dụng dữ liệu, thông tin về chi trả DVMTR; Tài liệu tập huấn thu thập, phân tích tổng hợp và xử lý thông tin về chi trả DVMTR; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án “Xây dựng CSDL thông tin về chi trả DVMTR”.
Quy chế thu thập, thu thập, quản lý, sử dụng dữ liệu, thông tin về chi trả DVMTR đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và ban hành. Phần mềm cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR đã được xây dựng và đang được tích hợp vào hệ thống FORMIS.  
Nguồn: BĐH VNFF